شورای سیاستگذاری و شورای تخصصی

محمدعلی طالبی

استاندار یزد و رییس جشنواره

 

 

مجید جوادیان زاده

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد و دبیر جشنواره